Main   >   מכרזים

 

מכרז מס' 90/6/38613/00 לאספקת שירותי כוח אדם זמני לתעש מערכות בע"מ
מכרז מס' 90-6-38463-00 רכישת פסולת מתכות שונות ממפעלי התעש (2)
מכרז מספר 90-6-38513-00 אספקת כרטיסים חכמים למוצרי מזון שי פסח תשע"ה לעובדי וגמלאי התעש (3)
 

   בניית אתרים Y&A